• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Aktuality

Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné. Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. 1. 2015 novela zákona o zaměstnanosti.

Osobou zdravotně znevýhodněnou je osoba, která může pracovat, ale zároveň potřebuje vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní dobu a další pracovní podmínky s ohledem na její dlouhodobě, minimálně jeden rok trvající, nepříznivý zdravotní stav. O uznání osobou zdravotně znevýhodněnou rozhodují okresní správy sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno nebo Pražská správa sociálního zabezpečení.

Pokud zaměstnavatel přijme do pracovního poměru osobu zdravotně znevýhodněnou, může ÚP ČR poskytnout na takového zaměstnance následující příspěvky:

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením - tento příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři roky. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou nebo o osobu invalidní ve stupni I nebo II, může být poskytován maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve stupni III, maximálně ve výši 12násobku (302 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit 10násobek (251 790 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek (352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě - jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Maximálně výše příspěvku na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí 5 000 Kč měsíčně. Na zaměstnance, který je uznán invalidním ve stupni I až III, lze příspěvek poskytovat maximálně ve výši 8 000 Kč měsíčně. Po roce může zaměstnavatel uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvýše však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou, nebo o 2 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu invalidní ve stupni I až III.

Zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, může zaměstnavatel započítat pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením budou moci zaměstnavatelé plnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé budou muset písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky nebo služby odebrali, nebo kterému zadali zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě obchod proběhl. Osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nemají v souvislosti s poskytováním tzv. náhradního plnění povinnost vymezit nebo zřídit pro sebe chráněné pracovní místo. 

7.1.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v oblasti cestovních náhrad. 

Tuzemské pracovní cesty

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 328/2014 Sb. byly stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům. 

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákoníku práce byla pro rok 2015 stanovena: 

 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,00 Kč/km, 
 • u osobních silničních motorových vozidel na 3,70 Kč/km. 

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 zákoníku práce činí od 1. 1. 2015 za litr: 

 • benzínu  automobilového 95 oktanů 35,90 Kč, 
 • benzínu  automobilového 98 oktanů 38,30 Kč, 
 • nafty motorové 36,10 Kč. 

S účinností od 1. 1. 2015 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce, tj. zaměstnanci zaměstnavatele neuvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce, ve výši: 

a)      69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)      104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c)      163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, 

a podle § 176 odst. 1 zákoníku práce, tj. zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce, ve výši: 

a)      69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)      104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c)      163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Zahraniční pracovní cesty

Základní sazby zahraničního stravného byly pro rok 2015 stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 242/2014 Sb.  Proti roku 2014 nedošlo k žádným změnám základních sazeb zahraničního stravného. 

30.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer 

Rodiče si budou moct odečíst z daní část peněz, které utratí za školku nebo jiné předškolní zařízení pro své dítě, již v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2014. Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku. Pro rok 2014 se jedná o částku 8 500 Kč, od ledna 2015 by se měla navýšit na 9 200 Kč

Výdaje za školku nebo jiné předškolní zařízení bude nutno prokázat – potvrzení vydá provozovatel. Slevu bude možno uplatnit prakticky u všech zařízení školkového typu, tedy nejen ve státních, ale i v soukromých školkách. Na rozdíl od jiných daňových slev se ovšem „sleva na školku“ bude uplatňovat vždy až po skončení kalendářního roku. Čerpat ji bude moct vždy pouze jeden z rodičů.

Zdroj: peníze.cz

Daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi se zvýší. Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněná, i nadále bude dosahovat 1 117 Kč měsíčně. Za druhé dítě by si rodiče nově měli odečítat z daní o dvě stě korun měsíčně víc (čili 1 317 Kč), na třetí a každé další dítě dokonce o tři sta korun víc (1 417 Kč). Nárok na slevu budou mít i nadále rodiče pouze za kalendářní měsíc, kdy dítě vyživují a žijí s ním ve společné domácnosti. Uplatnit ji smí vždy jen jeden z rodičů.

Nezměněná zůstávají pravidla daňového bonusu, který je se slevou na dítě spojen. Když se po uplatnění slevy na dítě dostane výše daně do záporných hodnot, stát vám danou částku vyplatí. Horní hranice bonusu dělá 60 300 Kč, dolní 100 Kč (pokud vyjde bonus nižší, stát ho nevyplatí). Na daňový bonus má ale nárok pouze člověk, který si v daném zdaňovacím období vydělal alespoň 48 000 Kč, přičemž se započítávají jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Slevu na děti nebudou moct ani nadále využívat podnikatelé a živnostníci, kteří uplatňují výdaje paušálem.

Zdroj: peníze.cz