• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Aktuality

Ministerstvo financí plánuje zavést pokladny, které budou napojené na centrální systém evidence tržeb. 

Výrazně omezit šedou ekonomiku, která tvoří až 20 procent českého HDP, tedy asi 600 miliard korun, má zavedení elektronické evidence tržeb. Registrační pokladny napojené na centrální evidenci začnou jako první testovat hoteliéři a restauratéři od ledna roku 2016. V dubnu by se k systému měli připojit obchodníci a v červenci pak všichni ostatní živnostníci či podnikatelé ve svobodných profesích. Registrační pokladny by měly omezit daňové úniky v maloobchodě a u poskytovatelů služeb.  Podle odhadů by měly zvýšit daňové příjmy státu nejméně o dvě až pět miliard korun ročně. Celkově chce ministerstvo lepším výběrem daní získat do rozpočtu zhruba třicet miliard korun navíc.

Ministerstvo nemá v plánu zavádět v České republice klasické registrační pokladny s takzvanou fiskální pamětí, kdy se data o tržbách ukládají přímo v přístroji. Úředníci preferují systém „elektronické evidence tržeb“, který je založen na on-line registraci tržeb v centrálním úložišti bez nutnosti ukládání dat v samotných zařízeních.

Pro obchodníky by v tom oproti současné praxi v podstatě nebyl rozdíl. Mohli by používat stávající pokladny, které by byly on-line napojeny na systém elektronické evidence služeb. Poté, co by byla tržba zaregistrována v systému, by obchodník vydal zákazníkovi účtenku s kódem dané transakce. Převzetí účtenky by bylo pro zákazníka povinné, evidenci konkrétní platby by si mohl ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Stát by pak mohl kontrolovat, zda obchodník příjmy z této transakce zdanil.

Většina českých podnikatelů zavedení registračních pokladen podporuje. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mazars, ve kterém se pro zavedení tohoto opatření vyslovilo 62 procent firem. Na druhou stranu však požadují kompenzace a úlevy ze zpřísnění dohledu nad daňovými úniky. Mezi požadované benefity by podle nich mělo patřit především snížení DPH.

Podle analýzy, kterou si nechala zpracovat AMSP, budou náklady pro podnikatele na zavedení evidence tržeb v řádech tisíců korun. Firmy, které mají pokladní systém vybavený softwarem schopným napojení na evidenci, budou muset aktualizovat a přizpůsobit své programy. Podobných podnikatelů je zhruba padesát tisíc a náklady na zavedení změny je vyjdou na dva až deset tisíc korun. Další skupinou jsou podle analýzy podnikatelé pracující s pokladnami, které napojení na nový systém z technických důvodů nezvládnou. Nákup nového systému je vyjde na deset až třicet tisíc korun. Takových podnikatelů je zhruba 150 tisíc. Třetí skupinu tvoří podnikatelé a firmy, kteří zatím nepracují s žádnou pokladnou a budou muset technologii zakoupit. Těch je přibližně dvě stě tisíc a pořízení potřebné technologie je vyjde na pět až čtrnáct tisíc korun.

První registrační pokladna byla patentována v USA v roce 1879. Ze zemí Evropské unie je používání registračních pokladen uzákoněno v Itálii, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Řecku,Litvě, Maltě, Kypru, Polsku a Slovensku, mimo EU například na Ukrajině, v Srbsku, Černé Hoře a Turecku.

Zdroj: businessinfo

Od 1. 1. 2015 bude účinná novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Dojde tak ke změně pravidel hlášení a evidence pracovních úrazů do takové podoby, jež by měla v podstatně větší míře odpovídat nařízením Evropské unie

Pracovní úrazy hrozí na jakémkoli pracovišti, za způsobenou škodu pak odpovídá zaměstnavatel, což je důvod, proč je pro ně chystaná novela nařízení vlády tolik důležitá. Hlavním cílem této novely je zpřesnit zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti. Jedná se především o evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla tak, aby odpovídala klasifikaci Evropské statistiky pracovních úrazů. Evidence má mimo jiné sloužit jako podklad k prevenci pracovních úrazů.

Nejdůležitější změny v pravidlech hlášení úrazů jsou:

 • Záznam v knize úrazů musí být doplněn o úrazový děj a v případě, že je vydán postiženému zaměstnanci, také podepsán.
 • Záznam o úrazu a Záznam o úrazu – hlášení změn pojišťovně již není nutné zasílat do 5. dne v následujícím měsíci, termín není pevně určen.
 • Odpadá povinnost hlásit zdravotní pojišťovně drobné úrazy.
 • V případě, že došlo ke změně klasifikace zdrojů, příčin či povahy úrazu nebo ke změně v popisu úrazového děje, je nutné kopii hlášení změn vydat i postiženému pracovníkovi, případně pozůstalým.
 • Hlášení změn je nutné i v případě, že nová pracovní neschopnost vznikne v souvislosti s již hlášeným úrazem. Může se jednat například o následné zdravotní komplikace či nutnost další léčby.
 • Do hlášení změn přibyla rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Záznam o úrazu je nově doplněn o rubriku pro bydliště.
 • Klasifikační kódy u druhu zranění a zraněné části těla budou odpovídat nové příloze č. 3, která umožňuje sledování evidence pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tím způsobem, že jednotlivé druhy poranění i části těla budou mít vlastní číselný kód.
 • Dochází ke změně kódů KZAM na kódy CZ-ISCO.

Upraven bude i seznam nemocí z povolání. Ten aktuální totiž příliš aktuální není – vydán byl už v roce 1995 a novelizován v roce 2011. Ze seznamu tak zmizí například choroby způsobené prachem z cukrové třtiny a naopak přibude rakovina vaječníků vyvolaná působením azbestu, či choroby takzvaných tíhových váčků vznikajících z přetížení mezi kostmi, svaly či úpony u kloubů. Z nařízení Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou nově příslušné orgány a organizace povinny revize seznamu nemocí z povolání provádět vždy po dvou letech.

Seznam nemocí z povolání najdete zde: www.mpsv.cz/files/clanky/18816/TZ_060814c_p1.pdf.

Zdroj: businessinfo

Nový občanský zákoník bohužel kromě mnoha pozitivních změn usnadnil situaci podvodníkům. Jednou z jeho hlavních chyb je nové fungování Katastru nemovitostí, které umožňuje nelegálně převádět nemovitosti bez souhlasu jejich vlastníků.

Tvůrci zákoníku se totiž oproti dosavadní praxi rozhodli více chránit kupující. Zatímco ještě loni platilo, že při rozdílu údaje zapsaného v katastru a skutečnosti má přednost skutečnost, nyní je tomu obráceně. Tato změna ale podstatně zjednodušila podvody s majetkem. Podvodníkovi stačí, když pomocí zfalšovaných smluv dosáhne zápisu nepravdivého údaje do katastru. Potom mu stačí už jen počkat tři roky, zda si právoplatný majitel podvodu nevšimne. 

I podvodně zapsaný údaj se totiž po uplynutí lhůty stává platný. Pokud si právoplatný majitel během této doby sám nezkontroluje údaje v katastru, nenávratně o svůj majetek ve prospěch podvodníka přijde. Před tímto podvodem Vás efektivně a pohodlně ochrání služba hlídací pes katastru. Nebudete tak muset neustále myslet na kontrolu Vašeho vlastního majetku. Nebudete muset žít s vědomím, že Vás někdo může o Váš majetek připravit. 

Hlídací pes katastru automaticky kontroluje veškeré změny ve Vašich nemovitostech. Jejich stav kontroluje v pravidelných intervalech a na hrozící nebezpečí Vás upozorní velmi rychle, už ve fázi, kdy je podvodná změna zaregistrována a nemovitost zaplombována. Je jednodušší začít se bránit ve chvíli, kdy podvodná změna ještě není zapsaná, než v situaci, kdy už Vaším nemovitostí právně disponuje někdo jiný. Hlídací pes katastru je služba, která za malou investici dokáže účinně ochránit to nejdražší co máte. Chcete myslet na další povinnost, nebo si dopřát pocit jistoty, že nepřijdete o majetek, o který si jednoduše nemůžete dovolit přijít? Nechte se ochránit.

Zdroj: Hlídací pes katastru

V roce 2015 nás prozatím čekají tři aktuálně projednávané novely zákona o DPH. Zatímco dvě jsou nyní ještě v procesu legislativního schvalování, jedna – tzv. implementační novela ZDPH – již vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 196/2014 a je účinná od 1. 1. 2015.

Tato novela obsahuje následující změny:

a) změny v pravidlech pro stanovení místa plnění ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES

Zde je zásadní změnou nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, tj. telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od roku 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby. V návaznosti na to se rozšiřují i zvláštní režimy pro neusazené osoby.

b) rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby podle čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb plní své povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v konkrétním členském státě, kde se k režimu registruje (v tzv. členském státě identifikace), bez toho, aby se registroval pro účely DPH ve všech jednotlivých členských státech, kde poskytuje uvedené služby.

c) nové vymezení území členského státu Evropské unie ve vazbě na směrnici Rady 2013/61/EU

Na základě tohoto nového vymezení se některé státy nepovažují za území členského státu Evropské unie, a tím ani za území EU. Francouzské regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování EU, se tak pro účely DPH považují za třetí zemi. Těmito zeměmi jsou Guadeloup, Francouzské Guayany, Martinik, Réunionu, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy a také ostrov Mayotte.

Zdroj: Verlag Dashöfer