• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

V roce 2015 nás prozatím čekají tři aktuálně projednávané novely zákona o DPH. Zatímco dvě jsou nyní ještě v procesu legislativního schvalování, jedna – tzv. implementační novela ZDPH – již vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 196/2014 a je účinná od 1. 1. 2015.

Tato novela obsahuje následující změny:

a) změny v pravidlech pro stanovení místa plnění ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES

Zde je zásadní změnou nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, tj. telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od roku 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby. V návaznosti na to se rozšiřují i zvláštní režimy pro neusazené osoby.

b) rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby podle čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb plní své povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v konkrétním členském státě, kde se k režimu registruje (v tzv. členském státě identifikace), bez toho, aby se registroval pro účely DPH ve všech jednotlivých členských státech, kde poskytuje uvedené služby.

c) nové vymezení území členského státu Evropské unie ve vazbě na směrnici Rady 2013/61/EU

Na základě tohoto nového vymezení se některé státy nepovažují za území členského státu Evropské unie, a tím ani za území EU. Francouzské regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování EU, se tak pro účely DPH považují za třetí zemi. Těmito zeměmi jsou Guadeloup, Francouzské Guayany, Martinik, Réunionu, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy a také ostrov Mayotte.

Zdroj: Verlag Dashöfer