• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Generální finanční ředitelství aktualizovalo informaci, co považuje za závazné porušení povinností plátce a za jakých podmínek rozhodne o jeho nespolehlivosti.

Dodatkem č. 2 změnilo Generální finanční ředitelství dokument „Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení“. Ta popisuje podmínky pro institut nespolehlivého plátce a navazující ručení za nespolehlivého plátce.

Oproti původní informaci obsahuje nové znění zejména následující změny a doplnění:

1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace, kdy:

a) U plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 500 tis. Kč (původně 10 mil. Kč) bez příslušenství daně. Rozhodující pro posouzení je splatnost nebo náhradní splatnost daně. Pokud splatnost nastane před 1.10.2014, posuzuje se rozhodná výše kumulativního nedoplatku podle původního znění informace (10 mil. Kč). Pokud splatnost nastane počínaje 1.10.2014, posuzuje se rozhodná výše kumulativního nedoplatku podle nového znění informace (500 tis. Kč).

b) Nově se za závažné porušení zákonem stanovených povinností rozumí takové porušení, které mělo opakovaně za následek vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani. Opakovaností se rozumí, pokud tato situace nastala alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze přihlížet k porušením plnění povinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013, kde rozhodnutí o stanovení daně podle pomůcek bylo vydáno po 1. 10. 2014.

c) Nově se plátce může stát nespolehlivým, pokud plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinností resp. neposkytnutí požadované součinnosti nastalému po 1. 10. 2014.

d) Nově se plátce může stát nespolehlivým, pokud plátce závažně ztěžuje nebo ztěžoval, maří nebo mařil správu daně tím, že opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Opět lze přihlížet až k případům, kdy konec lhůty marně uplynul 1. 10. 2014.

e) Nově se plátce může stát nespolehlivým, pokud plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, které jsou nezbytné pro řádnou správu daně. K ohrožení veřejného zájmu zejména dochází, pokud plátce nedoplnil, a to ani ve lhůtě stanovené správcem daně, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinnosti nastalému po 1. 1. 2015.

2. Obchodování s plátcem, o kterém bylo rozhodnuto, že je nespolehlivým, s sebou tedy nese riziko ručení, potažmo povinnost uhradit nespolehlivým plátcem nezaplacenou daň.  

Zdroj: Verlag Dashöfer