• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Aktuality

Pracující důchodci si přilepší. Budou moct opět uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, kterou jim upřela vláda Petra Nečase v rámci úsporných opatření.

Nejedná se pouze o důchodce pracující nebo podnikající, ale například i penzisty, kteří mají příjmy z pronájmů. Sleva na poplatníka aktuálně dosahuje 24 840 korun ročně. Uplatňuje se vždy v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. 

Základní sleva na dani se sice důchodcům vrátí, na druhou stranu se však obnoví pravidlo z roku 2012. Důchodci, kteří si v zaměstnání, podnikáním nebo pronájmem přivydělají ročně dohromady víc než 840 tisíc korun, budou muset ze své penze odvádět patnáctiprocentní daň z příjmů. Nezávisle na tom platí, že daň z příjmů musí odvést důchodce z každého měsíčního důchodu, který přesáhne stanovený limit (odvozený od výše minimální mzdy na začátku daného daňového období). Pro rok 2014 dosahuje tato hranice 25 500 korun měsíčně. Důchodci, kteří limit v některém měsíci přesáhnou, musí vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů a zdanit část důchodu, která přesahuje stanovenou hranici. 

Zdroj: peníze.cz

Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o daních z příjmů, která zpřísňuje podmínky daňového zvýhodnění u soukromého životního pojištění. 

Hlavní změnou je, že pokud má být pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) i nadále daňově zvýhodněné, nebude možné provádět tzv. mimořádné výběry z pojistné smlouvy. Prostředky budou dostupné pojistníkovi, který je zároveň pojištěným, až po uplynutí trvání pojištění.

Od 1. 1. 2015 musí smlouvy soukromého životního pojištění splňovat nejen dosud platné podmínky, zejména:

  • pojištění je sjednáno pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo pojištění důchodu,
  • pojistník je shodný s pojištěným,
  • výplata pojistného plnění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let,

ale nově i podmínku:

  • že nebude umožněna výplata jiného příjmu, např. mimořádného výběru.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

„Novela vůbec neznamená, že Česká správa sociálního zabezpečení do budoucna ustupuje od svého cíle motivovat a získat další klienty pro elektronickou komunikaci, či dokonce brání digitalizaci veřejné správy a jde takříkajíc proti proudu. Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky. Česká správa sociálního zabezpečení je klientsky orientovanou organizací. Elektronickou komunikací na bázi dobrovolnosti tak garantuje, že zůstanou zachovány klientsky vstřícné podmínky k plnění zákonných povinností i pro ty, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit. S tím původní právní úprava nepočítala,“ sdělil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun.

ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. Uvedené dokládají i statistické údaje. Počet osob komunikujících s ČSSZ pouze elektronicky neustále stoupá. Od ledna do září letošního roku evidoval úřad oproti stejnému období loňského roku nárůst u všech elektronických podání předepsaných tiskopisů. Například počet elektronicky přijatých tiskopisů „Přehled o výši pojistného“ se zvýšil na trojnásobek, každý měsíc se jich přijímá kolem 150 tisíc. Nejvíce zaměstnavatelé elektronicky zasílají evidenční listy důchodového pojištění, jich se přijalo v letošním roce již téměř 4,5 milionu.

ČSSZ je na elektronickou komunikaci s klienty již několik let připravena. Aktivně ji jako efektivní způsob komunikace, který nabízí snižování administrativní zátěže na obou stranách, podporuje. Elektronická komunikace s ČSSZ se v žádném případě neomezuje na zasílání elektronických podání (tiskopisů) prostřednictvím datové schránky. Elektronické podání je možné zaslat i bez jejího použití, pokud bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ schválili zákonodárci již v roce 2011 (zákon č. 470/2011 Sb.) pro všechny zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok 2015. Vycházel přitom z průběžného hodnocení situace, které ukázalo, že především zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné a lékaři nejsou na tuto změnu dostatečně připraveni.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Novela zákona o daních z příjmů, která bude účinná od nového roku, přinese podnikatelům několik novinek. Patří mezi ně omezení paušálů u živnostíků, úpravy v osvobození příjmů fyzických osob či zvýšení daňového zvýhodnění.  

U příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) je jistě nejdůležitější změnou rozšíření omezení procentních (paušálních) výdajů, a to i pro příjmy ze živnosti či zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. I tato nová omezení jsou plánována tak, že příslušný procentní výdaj (podle § 7 odst. 7 ZDP) bude možné uplatnit jen oproti příjmům do 2 000 000 Kč (tedy obdobná filosofie, jaká je již od roku 2013 uplatňována u 40% a 30% „paušálů“).

Změna bude i v ustanovení § 7 odst. 6 ZDP, které se týká příjmů autora zdaněných zvláštní sazbou daně. Vrátí se úprava platná do konce roku 2013, tj. že se toto ustanovení bude vztahovat jen na příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Zvýšený limit pro aplikaci ustanovení, tj. při max. 10 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce (oproti 7 000 Kč ve znění 31. 12. 2013) však zůstane zachován.

Řada změn v osvobození fyzických osob je způsobeno přesunem ustanovení mezi § 4 ZDP a § 4a ZDP. Do § 4 odst. 1 písm. v) ZDP se např. přesunulo stávající osvobození příjmů z  převodu cenných papírů a příjmů z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu do úhrnné výše 100 000 Kč, které bylo do ZDP nově zařazeno od roku 2014 prostřednictvím § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Stávající osvobození příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci [§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP] po pěti letech a cenných papírů [§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP] po 3 letech se od roku 2015 bude aplikovat jen na úplatný převod podílu (nikoliv na bezúplatné převody).

Do osvobození bezúplatně poskytnutého plnění (daru) v případě, že je příjemce prokazatelně použije na studium, úhradu sociálních služeb či pomůcky pro zdravotně postižené [§ 4a odst. 1 písm. j) ZDP] je doplněna povinnost učinit tak nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po přijetí. Díky nejasnému pojmu „bezúplatné příjmy“, kdy od novelizace platné od 1. 1. 2014 je předmět daně darovací součástí daně z příjmů, se vrací do ustanovení § 6 odst. 9 ZDP nové písm. v) upravující osvobození zaměstnanců v souvislosti se zápůjčkou od zaměstnavatele. Osvobozen by měl být majetkový prospěch zaměstnance při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč. Majetkový prospěch z výpůjčky a výprosy již nebude od příštího roku osvobozen.

Osvobozeny nebudou od roku 2015 ani důchody, pokud součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné (podnikatelské) činnosti a z nájmu přesáhne roční limit 840 000 Kč. Jde o opatření související mj. se zrušením zákazu uplatnění osobní slevy na dani u starobních důchodců.

Nový § 38v ZDP zavádí povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 milionů korun.

Dojde též ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. na 15.804 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. na 17.004 Kč ročně).

Zdroj: Verlag Dashöfer