• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Od 1. 1. 2015 bude účinná novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Dojde tak ke změně pravidel hlášení a evidence pracovních úrazů do takové podoby, jež by měla v podstatně větší míře odpovídat nařízením Evropské unie

Pracovní úrazy hrozí na jakémkoli pracovišti, za způsobenou škodu pak odpovídá zaměstnavatel, což je důvod, proč je pro ně chystaná novela nařízení vlády tolik důležitá. Hlavním cílem této novely je zpřesnit zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti. Jedná se především o evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla tak, aby odpovídala klasifikaci Evropské statistiky pracovních úrazů. Evidence má mimo jiné sloužit jako podklad k prevenci pracovních úrazů.

Nejdůležitější změny v pravidlech hlášení úrazů jsou:

 • Záznam v knize úrazů musí být doplněn o úrazový děj a v případě, že je vydán postiženému zaměstnanci, také podepsán.
 • Záznam o úrazu a Záznam o úrazu – hlášení změn pojišťovně již není nutné zasílat do 5. dne v následujícím měsíci, termín není pevně určen.
 • Odpadá povinnost hlásit zdravotní pojišťovně drobné úrazy.
 • V případě, že došlo ke změně klasifikace zdrojů, příčin či povahy úrazu nebo ke změně v popisu úrazového děje, je nutné kopii hlášení změn vydat i postiženému pracovníkovi, případně pozůstalým.
 • Hlášení změn je nutné i v případě, že nová pracovní neschopnost vznikne v souvislosti s již hlášeným úrazem. Může se jednat například o následné zdravotní komplikace či nutnost další léčby.
 • Do hlášení změn přibyla rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Záznam o úrazu je nově doplněn o rubriku pro bydliště.
 • Klasifikační kódy u druhu zranění a zraněné části těla budou odpovídat nové příloze č. 3, která umožňuje sledování evidence pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tím způsobem, že jednotlivé druhy poranění i části těla budou mít vlastní číselný kód.
 • Dochází ke změně kódů KZAM na kódy CZ-ISCO.

Upraven bude i seznam nemocí z povolání. Ten aktuální totiž příliš aktuální není – vydán byl už v roce 1995 a novelizován v roce 2011. Ze seznamu tak zmizí například choroby způsobené prachem z cukrové třtiny a naopak přibude rakovina vaječníků vyvolaná působením azbestu, či choroby takzvaných tíhových váčků vznikajících z přetížení mezi kostmi, svaly či úpony u kloubů. Z nařízení Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou nově příslušné orgány a organizace povinny revize seznamu nemocí z povolání provádět vždy po dvou letech.

Seznam nemocí z povolání najdete zde: www.mpsv.cz/files/clanky/18816/TZ_060814c_p1.pdf.

Zdroj: businessinfo