• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Aktuality

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně. Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí 2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5 000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5 000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148. Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.

Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí. Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně. Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady. 

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně. Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých územních pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji.

Zdroj: Finanční správa

Jak má být zdaněn příjem z dohody o provedení práce studenta, je-li měsíční příjem do 5 000 Kč? Liší se postup v roce 2013 a 2014?

Pokud příjmy z dohody o provedení práce v roce 2013 nepřesáhnou v kalendářním měsíci 5 000 Kč a není podepsáno prohlášení k dani, pak se příjmy zdaní jednorázově konečnou daní 15 % a do daňového přiznání se již neuvádí. Rovněž nejsou uvedeny na „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“.

Pokud by šlo o jediné příjmy studenta, pak se vyplatí spíše podepsat prohlášení k dani a uplatnit slevy na dani, které významně sníží, ne-li eliminují daňovou povinnost. Prohlášení lze podepsat i dodatečně do 15. února po skončení kalendářního roku.

Pokud by šlo o dohodu o pracovní činnosti, ze které se odvádí pojistné, pak základem daně je částka příjmů zvýšená o pojistné hrazené zaměstnavatelem.

Od roku 2014 lze srážkovou daň použít u dohod o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani. Po skončení roku 2014 má poplatník (i daňový rezident ČR) možnost zahrnout výše uvedené příjmy do daňového přiznání. Srážková daň již tedy není daní konečnou.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Je žádoucí zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li (např. v IT systému) nastaveno původní směrování. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky.

K datu 31. 12. 2012 v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, byly v České národní bance ke stejnému datu zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů.

K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.


Zdroj: Česká daňová správa

S rokem 2014 vstoupila v účinnost celá řada změn v daňových a souvisejících předpisech. Jiné novinky jsou již v zákonech od roku 2013, poprvé se však budou realizovat až v roce 2014. Na co si dát pozor, uvádí stručný průvodce vybranými změnami.

Účetnictví

V účetní závěrce za rok 2013 se poprvé projeví změny v účtování vlivů týkajících se minulých období. Jde zejména o opravy v důsledku nesprávného účtování, o významné opravy v důsledku neúčtování o nákladech a výnosech minulých let, rozdíly ze změny účetní metody. Zatímco dříve se tyto položky účtovaly do výsledku běžného období, počínaje účetním obdobím roku 2013 se o nich účtuje rozvahově a vykazují se jako „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. V návaznosti na to je potřeba vyhodnotit možnost či nutnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmů.

Daň z nemovitých věcí

Přestože zákon o dani z nemovitých věcí obsahuje celou řadu textových změn, věcné změny nejsou tak rozsáhlé. Pozor je dobré si dát u následujících případů:

 • U vícepodlažních staveb používaných pro podnikání se zvyšuje sazba daně, pokud nadzemní podlaží přesahuje 1/3 zastavěné plochy stavby. Doposud to bylo vždy, bez ohledu na rozsah zastavěné plochy nadzemního podlaží. Poplatníci, kterých se tato pozitivní změna týká, musí podat přiznání do 31. ledna 2014.
 • Nově nejsou předmětem daně ze staveb takové stavby, které nejsou budovami zapisovanými do katastru nemovitostí a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona. Může jít např. o nekryté bazény, požární nádrže či plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha. Naopak pozemky zpevněné vlečkou podléhají nově dani z pozemků.

Silniční daň

Přestože zákon obsahuje textové změny, věcné změny nejsou významné.

DPH

 • Od 1. ledna 2014 vzniká plátcům povinnost posílat veškerá podání výhradně elektronicky. Jen omezeného okruhu plátců se tato povinnost nedotkne, a to fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč za 12 měsíců, které nemusí činit elektronická podání ze zákona.
 • Větších změn doznalo dodání pozemků, popř. dalších nemovitých věcí.
 • Ručení za DPH neuhrazenou dodavatelem při platbě na jeho nezveřejněný účet může nastat až u plnění nad 700 tis. Kč.

Daně z příjmů

 • Při prodeji pozemku obchodní korporací je možné ztrátu daňově uplatnit, což prakticky znamená, že tato ztráta sníží daňové zatížení ostatních činností v aktuálním roce nebo v letech budoucích.
 • U daňových opravných položek k pohledávkám v závěrce za rok 2013 je potřeba postupovat podle dosavadního znění předpisů, jednodušší systém roku 2014 je použitelný až pro nově vzniklé pohledávky. Nově bude možné tvořit daňové opravné položky po 18 měsících do výše 50 %, po 36 měsících až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. U vlastní pohledávky není od roku 2014 tvorba omezena hodnotou pohledávky 200 tisíc Kč. Ocitne-li se spojená osoba v insolvenci, 100% daňové opravné položky již nebude možné tvořit.
 • U příjmů z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc Kč (doposud 5 tisíc Kč), se uplatní srážková daň (tedy nikoliv zálohy na daň). Do stejné hodnoty se neodvádí pojistné.
 • Příspěvky poskytované členy zájmových sdružení mohou být u příjemce osvobozeny od daně z příjmů. Na druhé straně však u členů takovýchto sdružení nelze náklady na poskytnuté členské příspěvky považovat za daňově uznatelný náklad.
 • Motivační příspěvek jako daňově uplatnitelný náklad poskytovatele – společnosti, u které má být budoucí profese vykonávána, se zvyšuje z 2 000 Kč měsíčně u žáka na 5 000 Kč měsíčně a u vysokoškoláka z 5 000 Kč měsíčně na 10 000 Kč měsíčně.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Sazba zůstává 4 %, pro strany je výhodné si sjednat, že daň bude platit místo převodce nabyvatel. Ruší se osvobození při vkladu nemovitosti do kapitálu obchodní korporace, např. společnosti s ručením omezeným.

Zdroj: Verlag Dashöfer