• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Aktuality

V roce 2013 od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4 ZDP osvobozeny:

§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP:
platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako

1.        příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,

2.        příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo

3.        příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné,

K tomu však uvádíme, že nadlimitní příspěvky a částky pojistného u zaměstnance podléhají zdanění a všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění. Zaplatí-li zaměstnavatel za zaměstnance ve zdaňovacím období 2013 v úhrnu více než 30 000 Kč, částky nad stanovený limit se posoudí jako zdanitelný příjem ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, který musí zaměstnavatel zahrnout do úhrnu zúčtované mzdy zaměstnance za příslušný kalendářní měsíc (ve kterém budou tyto částky zaměstnavatelem uhrazeny pojišťovně nebo penzijnímu fondu).

Zdroj: Finanční správa

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesla od roku 2013 mj. i změnu ustanovení § 4 odst. 4, které upravuje přepočet cizí měny na měnu českou.

Obecně lze říci, že pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije podle § 4 odst. 4 zákona o DPH (dále ZDPH) kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. Od 1. ledna 2013 může plátce použít i poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

Kurzem platným pro osobu provádějící přepočet se rozumí denní nebo pevný kurz, který účetní jednotka v souladu s účetními předpisy používá podle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Obdobně může postupovat i plátce, který není účetní jednotkou podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Plátce je podle § 21 odst. 1 ZDPH povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Pokud přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká mu povinnost přiznat daň již ke dni jejího přijetí. Přijetím úplaty může být nejen zaplacení celé částky, částečné úhrady nebo zálohy, ale i jiné, nepeněžní formy úhrady.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 30. září končí lhůta pro podání žádosti k uplatnění nároku na vrácení DPH z jiného členského státu EU.

Plátce, který v roce 2012 zaplatil daň z přidané hodnoty v jiném členském státě EU, aniž by měl v tomto státě sídlo nebo provozovnu, může požádat o vrácení této daně zpět. Pokud přijaté plnění použil pro účely, kdy má jen částečný nárok na odpočet, bude mu vrácena pouze část zaplacené daně.

Pro vrácení DPH je nutné podat prostřednictvím portálu České daňové správy elektronickou žádost.

K žádosti je nutné mít:

  • elektronický podpis,
  • oprávnění k přístupu do aplikace (vydá správce daně plátce).

Je nutné počítat s tím, že přidělení oprávnění k přístupu na elektronický portál může trvat až 15 dnů. Oprávnění přiděluje správce daně po obdržení elektronické žádosti podepsané elektronickým podpisem.

Žádost o vrácení podaná (odeslaná elektronicky datovou zprávou) do 30. září se dále předávána konkrétnímu státu k vyřízení. Termín pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2012 končí dnem 30. 9. 2013. Pokud plátce lhůtu zmešká, již ji nelze nijak prodloužit.

Limitní hranice částek, pro které lze uplatnit nárok na vrácení daně je:

  • 400 euro (v případě žádosti za období kratší než jeden rok, ale ne kratší než 3 měsíce),
  • 50 euro (pro období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku).

Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádat o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení.

Za dobu, od kdy platí, že si starobní důchodci mohou svůj důchod vylepšit výdělečnou činností, vyřídila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 94 994 žádostí o zvýšení starobního důchodu. Nejvíce žádostí o zvýšení starobního důchodu obdržela počátkem roku 2012, kdy uplynulo první období, po kterém si důchodci pracující nepřetržitě dva roky mohli o zvýšení důchodu požádat. Za první pololetí letošního roku si žádost podalo 22 052 lidí. Většině žádostí ČSSZ mohla vyhovět, protože byly splněny podmínky, za kterých je možné pracujícím důchodcům důchod zvýšit.

Žádat o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení. Pro zvýšení starobního důchodu je rozhodné získání 360 kalendářních dní výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění. Do doby výdělečné činnosti se pro účely zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence ani tzv. omluvné doby jako doba dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena domácnosti.

Zvýšení procentní výměry starobního důchodu činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti. Na zvýšení důchodu nemá vliv doba výdělečné činnosti získaná do 31. 12. 2009, protože právní úprava, která zakládá možnost zvýšení procentní výměry starobního důchodu, je účinná od 1. 1. 2010, kdy začal platit zákon č. 306/2008 Sb., který změnil dosavadní zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Zvýšení důchodu nezávisí na výši výdělku dosahovaném při pobírání důchodu, jak se mnozí domnívají. Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální. Vypočítává se z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho původní starobní důchod. Možnost zvýšit si takto důchod mají i lidé, kteří pobírají předčasný starobní důchod, dosáhli řádného důchodového věku a splnili výše uvedené podmínky.

Ke zvýšení starobního důchodu za další výdělečnou činnost nedochází automaticky, ale na základě písemné žádosti. Žádost je možné podat (sepsat) na okresní správě sociálního zabezpečení, popřípadě zaslat přímo na ústředí ČSSZ.

Zdroj: ČSSZ