• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Novela zákona o daních z příjmů, která bude účinná od nového roku, přinese podnikatelům několik novinek. Patří mezi ně omezení paušálů u živnostíků, úpravy v osvobození příjmů fyzických osob či zvýšení daňového zvýhodnění.  

U příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) je jistě nejdůležitější změnou rozšíření omezení procentních (paušálních) výdajů, a to i pro příjmy ze živnosti či zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. I tato nová omezení jsou plánována tak, že příslušný procentní výdaj (podle § 7 odst. 7 ZDP) bude možné uplatnit jen oproti příjmům do 2 000 000 Kč (tedy obdobná filosofie, jaká je již od roku 2013 uplatňována u 40% a 30% „paušálů“).

Změna bude i v ustanovení § 7 odst. 6 ZDP, které se týká příjmů autora zdaněných zvláštní sazbou daně. Vrátí se úprava platná do konce roku 2013, tj. že se toto ustanovení bude vztahovat jen na příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Zvýšený limit pro aplikaci ustanovení, tj. při max. 10 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce (oproti 7 000 Kč ve znění 31. 12. 2013) však zůstane zachován.

Řada změn v osvobození fyzických osob je způsobeno přesunem ustanovení mezi § 4 ZDP a § 4a ZDP. Do § 4 odst. 1 písm. v) ZDP se např. přesunulo stávající osvobození příjmů z  převodu cenných papírů a příjmů z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu do úhrnné výše 100 000 Kč, které bylo do ZDP nově zařazeno od roku 2014 prostřednictvím § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Stávající osvobození příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci [§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP] po pěti letech a cenných papírů [§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP] po 3 letech se od roku 2015 bude aplikovat jen na úplatný převod podílu (nikoliv na bezúplatné převody).

Do osvobození bezúplatně poskytnutého plnění (daru) v případě, že je příjemce prokazatelně použije na studium, úhradu sociálních služeb či pomůcky pro zdravotně postižené [§ 4a odst. 1 písm. j) ZDP] je doplněna povinnost učinit tak nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po přijetí. Díky nejasnému pojmu „bezúplatné příjmy“, kdy od novelizace platné od 1. 1. 2014 je předmět daně darovací součástí daně z příjmů, se vrací do ustanovení § 6 odst. 9 ZDP nové písm. v) upravující osvobození zaměstnanců v souvislosti se zápůjčkou od zaměstnavatele. Osvobozen by měl být majetkový prospěch zaměstnance při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč. Majetkový prospěch z výpůjčky a výprosy již nebude od příštího roku osvobozen.

Osvobozeny nebudou od roku 2015 ani důchody, pokud součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné (podnikatelské) činnosti a z nájmu přesáhne roční limit 840 000 Kč. Jde o opatření související mj. se zrušením zákazu uplatnění osobní slevy na dani u starobních důchodců.

Nový § 38v ZDP zavádí povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 milionů korun.

Dojde též ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. na 15.804 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. na 17.004 Kč ročně).

Zdroj: Verlag Dashöfer