• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

V zákoně o daních z příjmů bylo od roku 2015 novelizováno i ustanovení týkající se spolupracujících osob.

Pro účely daně z příjmů fyzických osob je v § 13 ZDP vytvořena definice tzv. spolupracující osoby. Obecně lze říci, že spolupracující osobou se může stát:

  • spolupracující manžel nebo,
  • spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
  • člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

Pojem společně hospodařící domácnost určuje ustanovení § 21e ZDP tak, že společně hospodařící domácnost  je společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Musí tedy jít o spotřební společenství, neboť jinak by osoby neuhrazovaly společné náklady na své potřeby.

Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu (nemusí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti).

Rozdělení příjmů a výdajů u spolupracujících osob definuje novelizované ustanovení § 13 ZDP. U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby:

a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a
b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila
1. za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a
2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč.

V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby:
a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a
b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila
1. za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a
2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč.

Příjmy a výdaje nelze rozdělovat:
a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,
b) na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a
d) na a od poplatníka, který zemřel. 

Zdroj: Verlag Dashöfer