• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

V důchodovém pojištění OSVČ nastala od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nyní považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Stane-li se OSVČ v roce 2015 zaměstnancem (zákonem uznatelný důvod pro výkon vedlejší činnosti) od 15. ledna, může být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost už od 1. 1. 2015, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámí. Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, byla od 1. 1. 2014 zrušena.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nejsou účastny důchodového spoření (II. pilíř) budou v roce 2015 odvádět pojistné na důchodové pojištění i nadále ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2014) z vyměřovacího základu. Jestliže bude v roce 2015 OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla a to za podmínky, že doba účasti na důchodovém spoření se alespoň částečně kryje s výkonem samostatné výdělečné činnosti, který založil účast na důchodovém pojištění. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla.

Pojistné na důchodové spoření je stanoveno ve výši 5 % ze základu pojistného, což znamená, že ke 3 %, které není OSVČ povinna platit na důchodové pojištění, si OSVČ ještě 2 % připlatí ze svých prostředků. Správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy. OSVČ pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % platí sama určenému finančnímu úřadu. Příslušné správě sociálního zabezpečení OSVČ uhradí jen snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 %.

OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné na důchodové pojištění (DP) určit měsíční vyměřovací základ. Od roku 2012 si v době splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění může tuto již uhrazenou zálohu ještě zvýšit.

OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok.  

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2014, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2013, minimálně však 1 894 Kč měsíčně, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí měsíčně nejméně 1 700 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2014, minimálně však 1 943 Kč, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí nejméně 1 744 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2014 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2013, minimálně však 758 Kč, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí měsíčně nejméně 680 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2014, minimálně se bude jednat o 778 Kč u OSVČ, která není účastna důchodového spoření a o částku 698 Kč, je-li účastna důchodového spoření. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost  bude v roce 2015 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2015, nebo pokud její daňový základ dosáhl v roce 2014 alespoň 62 261 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 189 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána.  

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2014. V roce 2015 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka  106 444 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši  31 082 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, je-li účastna důchodového spoření, činí maximální měsíční záloha na důchodové pojištění 27 889 Kč. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2015 bude minimální roční vyměřovací základ činit  79 836 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak  31 944 Kč. 

8.1.2015, Zdroj: ČSSZ